Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2019

trawkaaa
0099 fe96 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaiblameyou iblameyou
trawkaaa
3222 60b8 500
Reposted fromverronique verronique viaiblameyou iblameyou

June 29 2019

6548 3fd0 500

olelov:

Norway, 2013

Reposted fromrichardgecko richardgecko viaiblameyou iblameyou
0880 22c0
Reposted fromhelterskelter helterskelter viasomebunny somebunny
trawkaaa
Chciałbym rozeznać się w sobie, póki nie będzie za późno.
— Jean-Paul Sartre, Mdłości
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaiblameyou iblameyou
trawkaaa
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag, "Przeciw interpretacji i inne eseje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiblameyou iblameyou
trawkaaa
Życie ciągle odwraca naszą uwagę: nawet nie mamy czasu zorientować się od czego.
— Franz Kafka.
Reposted fromnutt nutt viaiblameyou iblameyou
trawkaaa
8511 b42e 500
Reposted fromhare hare viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
trawkaaa
2986 866f 500
trawkaaa
3571 f2e3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasomebunny somebunny
trawkaaa
trawkaaa
8217 094f 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasomebunny somebunny
trawkaaa
8298 a101 500
Fan Ho „Approaching shadow”, 2018
Reposted fromdippi dippi viaiblameyou iblameyou
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

trawkaaa
9706 6452 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaiblameyou iblameyou
trawkaaa
Reposted fromFlau Flau viaiblameyou iblameyou
trawkaaa
8061 17cf 500

trianglesaremyfav:

i wanna go here and sleep in a tent and wake up to the birds singing

Reposted fromlifeless lifeless viaiblameyou iblameyou
trawkaaa
1087 e122
trawkaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl